Hva skal være med i en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt har som formål å sikre deg og din partners økonomiske forhold – både under samboerskapet og dersom situasjonen plutselig skulle endre seg. Et samlivsbrudd kan være vanskelig på mange måter, men med en klar og tydelig samboerkontrakt unngår man at fordeling av ting man eier gjør det enda vanskeligere.

Hva skjer med eiendeler ved et samlivsbrudd?

I motsetning til for par som er gift, finnes det ingen samboerlov som bestemmer hva som skal skje med felles eiendeler etter et brudd mellom samboere. Utgangspunktet er at du eier det du hadde med deg inn i samboerforholdet, og det du har betalt for under samboerforholdet. Det kan derfor være lurt å bli enige på forhånd om hvem som eier hva, og med hvor stor andel. Denne enigheten dokumenteres i en skriftlig samboerkontrakt som signeres av begge parter. På den måten har man dokumentert enigheten på forhånd dersom en person skulle endre mening om fordelingen under et brudd.

Dersom dere ikke har laget en samboerkontrakt og det blir brudd, kan du likevel ha krav på vederlag for direkte eller indirekte bidrag til fellesskapet. Dersom du lurer på om du har et slikt krav, burde du kontakte en advokat.

– Du eier det du har med deg inn i forholdet, og det du betaler for underveis.

Thale Gjerdsbakk

Legal Counsel, Lifeplanner

Hva burde man ha med i en samboerkontrakt?

Det finnes ingen lovbestemte krav til hva som må inngå i en samboerkontrakt, så den kan skreddersys etter deres økonomiske situasjon og ønsker. Det som er greit å inkludere i kontrakten er formalia:

1: Sted og dato

2: Navn og personnummer på begge

3: Dato for når kontrakten sist er oppdatert

Og de største verdiene man har, som for eksempel:

1. Bolig og boliglån

2. Bil, båt, e.l.

3. Hytte

4. Kunst

5. Møbler

6. Kapital

For disse eiendelene bør det avtales hvor stor eierandel hver av dere har på tidspunktet dere flytter sammen eller når dere kjøper eiendelen, og hvem som skal beholde hva ved et eventuelt brudd. Dette er spesielt viktig dersom man ønsker en annen fordeling enn det som følger av hva man har betalt for: eksempelvis om man ønsker at boligen skal deles likt, selv om en part formelt sett har betalt for lån og avdrag på boligen, og den andre har betalt for løpende utgifter i forholdet.  

Avklar eierandeler


Dersom en av partene skal opparbeide seg større eierandel i en av eiendelene gjennom for eksempel betaling av avdrag og renter, husholdningsutgifter eller oppussing bør dette også skrives inn i kontrakten. Dette er spesielt viktig ettersom du kun blir eier av det du betaler for. Det er ingen automatikk i at du blir medeier i en leilighet ved å dekke eksempelvis husholdningsutgiftene, selv om du betaler like mye til fellesskapet som din partner. Du blir da eier av matvarene dere spiser opp, mens partneren din blir eier av boligen og avkastningen på denne.  

Den økonomiske situasjonen endrer seg gjerne under samboerskapet, og når tiden går kan det være vanskelig å huske hvem som har kjøpt hva. Samboerkontrakten bør derfor oppdateres jevnlig dersom man gjennomfører større kjøp, eller når man mener at eierandelene endrer seg. Dette er eksempelvis hvis en partner kjøper seg inn i felles bolig ved å bidra med husholdningsutgifter.

– Du blir eier av matvarene dere spiser opp, mens partneren din blir eier av boligen og avkastningen på denne.  

Thale Gjerdsbakk

Legal Counsel, Lifeplanner

Oppbevaring av samboerkontrakt

Dere må selv ta ansvar for oppbevaring av samboerkontrakten. Det er derfor viktig å oppbevare kontrakten på et trygt sted der dere ikke mister den, og der begge parter alltid har tilgang til den. Et godt alternativ er å lagre den digitalt, slik at dere alltid har kontroll på hvor den er – og dette gjør det enklere å oppdatere den ved behov.  

I en digital Lifeplanner-safe kan du lagre samboerkontrakten bak høy sikkerhet. Du får også mulighet til å dele dokumenter med din partner, slik at dere begge alltid har tilgang. Dere kan også laste opp kvitteringer eller annen viktig dokumentasjon i samboerforholdet.