Ulike typer gravferd

Når det kommer til gravferd er det mange begreper å forholde seg til:

Gravferd

Ordet gravferd er et samlebegrep som dekker de avsluttende seremonier og handlinger vi har i vårt samfunn for å si farvel med den avdøde og håndtere den avdødes kropp. Gravferder kan gjennomføres på mange måter så lenge det gjøres med nødvendig verdighet. Man kan velge religiøs eller livssynsnøytral seremoni, eller ingen seremoni. Man kan også velge om seremonien skal være offentlig eller privat.
Det kan bli svært kostbart med hjemsendelse av personer som dør i utlandet. Dersom den avdøde ikke er dekket av reiseforsikring som dekker hjemtransport, kan det være fornuftig å vurdere kremasjon i utlandet. Man kan senere få urnen sendt hjem til Norge.

Begravelse

Ordet begravelse benyttes når det gjennomføres en avskjedsseremoni der seremonien avsluttes ved at kisten senkes i jorden. En begravelse skal skje senest 10 dager etter dødsfallet.

Bisettelse

Ordet bisettelse benyttes når det gjennomføres en avskjedsseremoni der kisten ikke senkes i jorden. I stedet kan seremonien avsluttes ved at kisten senkes ned i gulvet eller bæres ut i bårebil. Seremonien etterfølges av en kremasjon.

Kremasjon

Ordet kremasjon benyttes om kremeringen (brenningen) av kisten med den døde i. Deretter samles asken i en urne. De etterlatte kan senere sette urnen ned i jorden eller spre den for vinden. Sistnevnte finnes det spesielle regler for. En kremasjon skal skje senest 10 dager etter dødsfallet.

Urnenedsettelse

Ordet urnenedsettelse omfatter selve handlingen der urnen med asken etter den avdøde settes i jorden. Noen vil kalle dette for en begravelse av urnen. Urnenedsettelse skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet.

Hva skal man velge?

I noen tilfeller har den avdøde selv gitt uttrykk for hva slags gravferd han eller hun ønsker. Dette kan være formidlet muntlig eller skriftlig gjennom en viljeserklæring. Da er beslutningen enklere å ta. Dersom den avdøde ikke har gitt uttrykk for sitt ønske er det avdødes nærmeste etterlatte som tar en beslutning og besørger gravferden. Man bør ta hensyn til den avdødes religion eller livssyn, tradisjoner i familie og lokalmiljø men også til økonomiske forhold da en gravferd kan bli svært kostbar.
En bisettelse etterfulgt av kremasjon og senere urnenedsettelse oppleves av mange som to seremonier - først bisettelsen og deretter urnenedsettelsen. For noen oppleves dette som en ekstra belastning. For andre kan det være godt å ha en ny og gjerne mer privat seremoni etter at det har gått noe tid.

Tilbake