Arv og skifte

Skifte betyr “deling”. Med skifte av dødsbo menes arvingenes fordeling og oppgjør av avdødes bo. Men hva er et "bo" eller "dødsbo" da, spør du kanskje?

Ved dødsfall oppstår det et dødsbo som består av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Dødsboet eksisterer frem til skiftet er gjennomført.

Når man skal ordne opp i alle formaliteter etter et dødsfall møter man mange ord og uttrykk som er fremmede for de fleste av oss. Her vil vi forklare noen av dem:

Hva er skifteattest?

En skifteattest er et dokument som opplyser om hvem som er arvinger i boet. Skifteattesten forteller hvem som har rett til å disponere over boet.

Hva menes med uskifte?

Ved dødsfall må lengstlevende ektefelle ta stilling til om han/hun vil foreta arveoppgjøret etter ektefellen med én gang (skifte), eller utsette arveoppgjøret ved å sitte i uskiftet bo. Uskifte innebærer at skiftet etter den avdøde helt eller delvis utsettes og at den etterlatte ektefellen nærmest får full disposisjonsrett over eiendelene og midlene som overtas i uskifte. Tingretten vil i disse tilfellene utstede en uskifteattest.

Hva er privat skifte?

Et privat skifte innebærer at en eller flere av arvingene påtar seg gjeldsansvaret etter avdøde. Det betyr at arvingen(e) står ansvarlig for all gjeld avdøde etterlot seg. Dette betyr at hvis avdødes gjeld er større enn formuen, må de som har påtatt seg gjeldsansvaret selv dekke underskuddet.

Hva er offentlig skifte?

Ved offentlig skifte gir arvingene fra seg kontrollen over boet og overlater det til retten. Retten ansvar for bobehandlingen og oppnevner en bobestyrer som utarbeider et forslag til fordeling av arven til arvingene. Arvingene har i forkant fått frist til å komme med bemerkninger til bobestyrers forslag. Det er retten som skal godta den endelige fordelingen.
Offentlig skifte benyttes relativt sjelden. Kun noen få prosent av akifteprosesser håndteres på denne måten.

Tilbake